ยุทธศาสตร์

  1. การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
  2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ