ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

  • รายละเอียดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    • เงินรายได้มหาวิทยาลัย
    • เงินรายได้หน่วยงาน มก.
    • เงินทุนส่วนตัว
  • รายละเอียดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ