เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

  1. ประชาชน (ผู้รับบริการ) ได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของประชาชน (ผู้รับบริการ) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุด
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงาน  และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม
  3. สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์การวิจัยและความต้องการของประเทศ ตลอดจนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ  โดยพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
  4. พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  5. เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.