สำนักงานเลขานุการ

องค์ความรู้เรื่องการจัดแฟ้มเอกสาร

องค์ความรู้เรื่อง
การจัดแฟ้มเอกสาร

โดย รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์
Click Here
งานบริหารและธุรการ

การจัดทำรายงานการประชุม

การจัดทำรายงานการประชุม

โดย น.ส.วาสนา บัวจันทร์
Click Here
งานนโยบายและแผน

การสรุปผลโครงการ

การสรุปผลโครงการ

โดย งานนโยบายและแผน
Click Here

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

โดย งานนโยบายและแผน
Click Here
งานพัสดุ

การใช้งานระบบ ERP

- การสร้างสินทรัพย์
- การลงทะเบียนสินทรัพย์

โดย

งานพัสดุ
Click Here

การใช้งานระบบ ERP

- การเบิกจ่ายวัสดุ
- การออกรายงานวัสดุ

โดย

งานพัสดุ
Click Here

การใช้งานระบบ ERP

- การจองเงินงบประมาณ
- การสร้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และการตั้งหนี้

โดย

งานพัสดุ
Click Here
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ถ่ายภาพสวยด้วยมือเรา

โดย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
Click Here

กระบวนการจัดทำ
Kasetsart Journal

โดย

น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษตร
นักวิจัย ชำนาญการ
Click Here
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

Wordpress

โดย

น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ
Click Here

คู่มือดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โดย

น.ส.ศุภิสรา เกียรตสิันตสิุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
นันทศิักดิ์ ประทีบสขุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัติการ
Click Here

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

โดย

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
Click Here
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Google Applications

โดย

น.ส.ฐาปนี ศิริสุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Click Here

การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

โดย

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Click Here

ความรู้พื้นฐานเครื่องชั่ง
และการบำรุงรักษา

โดย

นายอภิชัย กฤษณามระ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Click Here

โจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) สำาหรับการเขียนบทความทางวิชาการ

โดย

ดร.น้ำผึ้ง อนุกูล
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Click Here