การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

การขอทุนนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

  • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [PDF]
  • ใบสมัครการขอทุนนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ [PDF] / [MS.Word]
  • แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร [MS.Word]
  • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ [PDF]