แบบฟอร์มทั่วไป สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก.

การใช้ประโยชน์

แบบฟอร์มแผนบูรณาการ

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (Fundamental Fund)

การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (สำหรับแผนบูรณาการ และโครงการภายใต้แผนฯ ที่ได้รับทุนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2560)
  • [สวพ-ว-4(ช)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย (Program)
  • [สวพ-ว-4(ด)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Project)
  • [สวพ-ว-5(ช)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย (Program)
  • [สวพ-ว-5(ด)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย (Project)

แบบฟอร์มอื่นๆ
  • [Download] แบบรายงานผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2551 – 2557
  • [Download]  แบบการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำหรับนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor)