ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (แบบฟอร์มอื่นๆ)

แบบฟอร์มแผนบูรณาการ


 

การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

  • [Download]   ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ในกำกับของคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
  • [Download]   APPLICATION FOR UNDERTAKING R&D WORK ON GENETICALLY ENGINEERED ORGANISMS AND PRODUCTS KASETSART UNIVERSITY INSTITUTIONAL BIOSAFETY COMMITTEE
  • [Download]  แบบขอดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • [Download]  หนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม” โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (สำหรับโครงการที่ได้รับทุนก่อนปีงบประมาณ 2552)

  • [สวพ-ว-4(ช)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย (Program)
  • [สวพ-ว-4(ด)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Project)
  • [สวพ-ว-5(ช)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย (Program)
  • [สวพ-ว-5(ด)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย (Project)

แบบฟอร์มอื่นๆ

  • [Download] แบบรายงานผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2551 – 2557
  • [Download]  แบบการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำหรับนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor)