ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (62)

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่าย

นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
E-mail: rdiawk@ku.ac.th
น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
E-mail: sopida.c@ku.th
น.ส.รัชดา คะดาษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล
E-mail: rdirdk@ku.ac.th
นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
และศูนย์สัตว์ทดลอง
E-mail: ruttanaporn.e@ku.th
ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือ
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์
E-mail: rdikyp@ku.ac.th
น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail: rdispm@ku.ac.th
น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail: rdisrk@ku.ac.th