ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (62)

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่าย

นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
E-mail: rdiawk@ku.ac.th
น.ส. สุพรรณนิจ พลเสน
หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
E-mail: rdisup@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail: pp@ku.ac.th
น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail: rdispm@ku.ac.th
ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือ
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์
E-mail: rdikyp@ku.ac.th