ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (New)

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail : fhumbus@ku.ac.th
รศ.ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย
E-mail : fagiwiv@ku.ac.th
รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail : pp@ku.ac.th
ผศ.ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก
รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail : fhumpoy@ku.ac.th
นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdispk@ku.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน/ฝ่าย

นางเพชรา เปสลาพันธ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
E-mail : rdiprpp@ku.ac.th
น.ส. สุพรรณนิจ พลเสน
หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
E-mail : rdisup@ku.ac.th
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail : rdimal@ku.ac.th
น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail : rdispm@ku.ac.th
ดร.นงณพชร คุณากร
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
E-mail : rdiswb@ku.ac.th