ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (62)

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่าย

นางเพชรา เปสลาพันธ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
E-mail : rdiprpp@ku.ac.th
น.ส. สุพรรณนิจ พลเสน
หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
E-mail : rdisup@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail : pp@ku.ac.th
น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail : rdispm@ku.ac.th
น.ส. ยุพดี เผ่าพันธ์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือ
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์
E-mail : rdiydp@ku.ac.th