เพลงสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

เพลงสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

แต่งโดย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
13 กันยายน 56

สวพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มคุณค่ามหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งทุน สนับสนุนนักวิจัย ให้ก้าวไกล ในทุกศาสตร์วิชา

(สร้อย) มุ่งค้นคว้า วิจัย สร้างกลไก ช่วยชาติเพื่อประกาศศาสตร์แผ่นดิน

สวพ. ภูมิใจในผลงาน ชาว มก. ร่วมสร้างนวัตกรรม
เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรนํา อุตสาหกรรมบริการ ด้วยงานวิจัย

(สร้อย) มุ่งค้นคว้า วิจัย สร้างกลไก ช่วยชาติเพื่อประกาศศาสตร์แผ่นดิน

สวพ. รวมพลังสร้างชาติ ขอประกาศเป็นผู้นําการวิจัย
ศาสตร์แผ่นดิน ลือเลื่อง ระบือไกร มก. ทําวิจัย ให้แผ่นดิน