ข้อมูลมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี 2549-2551

ข้อมูลมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี 2549-2551
ประกอบข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก (นำร่อง) รอบสาม  ระดับอุดมศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.2553
มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1.  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 • สรุปจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ.2549-2551
  • สรุปจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ จำแนกตาม คณะ/สถาบัน/สำนัก  ปี พ.ศ.   [2549] , [2550] , [2551]
  • สรุปจำนวนผลงานที่นำเสนอในประชุม/สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ จำแนกตาม คณะ/สถาบัน/สำนัก  ปี พ.ศ.   [ [2549] , [2550] , [2551]
 • รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2549-2551
  • ระดับชาติ ปี พ.ศ.  [2549], [2550], [2551]
  • ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.  [2549], [2550], [2551]
 • รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำแนกตาม คณะ/สถาบัน/สำนัก
  • ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. [2549], [2550], [2551]
 • รายชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2549-2551
  • ระดับชาติ ปี พ.ศ. [2549], [2550], [2551]
  • ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.  [2549], [2550], [2551]
 • รายชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ จำแนกตามก คณะ/สถาบัน/สำนัก
  • ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. [2549], [2550], [2551]
2.  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์
3.  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น
 • รายชื่อรายงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่่อท้องถิ่น
  • ทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
   • ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ พ.ศ. [2549] , [2550] , [2551]
   • เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย และ รายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.[2549] , [2551]
  • ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
   • เงินอุดหนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. [2549] , [2550] , [2551]
4.  ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ