ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-4640, 0-2579-5025 ภายใน 1459, 1805
โทรสาร 0-579-5025
E-mail info.rdi@ku.ac.th
ประวัติความเป็นมา
                        ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นกลางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เดิมเป็นงานทะเบียนและเอกสารงานวิจัย สังกัดฝ่ายวิจัยและประเมินผล  ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยเพื่อบริการและเผยแพร่  ต่อมาได้พัฒนาการดำเนินงานมาเป็นลำดับ โดยในปี 2535 ได้เสนอขอจัดตั้งเป็นฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย  และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นฝ่ายกลางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง รวบรวม และแลกเปลี่ยน  ข้อมูลและข้อสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ปรัชญา ปณิธาน
              สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มุ่งมั่นบริหารงานวิจัย   ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญา   เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยที่เหมาะสมได้รับการยอมรับในระดับสูงจากการชี้วัดทุกรูปแบบ   ตลอดจนนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
            เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับภูมิภาค
พันธกิจ (Mission)
                     เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย   และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด   และพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
1.4 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลยุทธ์ 1.1 สร้างระบบข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้เชื่อถือได้
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. กำหนดกระบวนการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
 2. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานวิจัย  เช่น  ผู้ให้ข้อมูล  ผู้รักษาข้อมูล ผู้ทวนสอบข้อมูล และผู้รับรองข้อมูล
 3. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
 4. จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (It  Infrastructure)  ที่มีความมั่นคง

กลยุทธ์ 1.2   พัฒนาสารสนเทศงานวิจัยเพื่อให้เกิดนำไปใช้ได้สูงสุด
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการกระตุ้น การบริหารจัดการ และการประเมินโครงการวิจัย
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นนำสารสนเทศไปใช้งานได้โดยตรง
 3. พัฒนาเว็บไซด์และการเชื่อมต่อให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ
 4. จัดการสัมมนาหรือฝึกอบรมบุคลากรให้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการขององค์กร
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สร้างระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายในองค์กร
 2. อบรมบุคลากรเพื่อสร้างสร้างทักษะทางด้านระบบสารสนเทศ
ภารกิจ
 1. ประสานและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
 2. ประสานและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยเฉพาะเรื่อง/เฉพาะสาขา
 3. ให้บริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย กับแหล่งข้อมูลอื่นๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 4. พัฒนา/ปรับปรุงโฮมเพจของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

structure_สารสนเทศ

 


บุคลากร

 


การประกันคุณคุณภาพ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย