กองทุนพัฒนาบุคลากร

 กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 • หลักเกณฑ์กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [Download]
 • ระเบียบวาด้วยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  [Download]

1. ด้านการพัฒนาการวิจัย

 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัย [PDF] / [Word]
 • ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย  [PDF] / [Word]
 • รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  [PDF] / [Word]

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

 • ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ [PDF] / [Word]
 • ทุนสนับสนุนในการประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ/ฝึกอบรม  [PDF] / [Word]
 • บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [PDF] / [Word]

3. ด้านสวัสดิการบุคลากร

 • ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร/ทุนส่งสเริมการศึกษาประเภทเรียนดีหรือกิจกรรมเด่น [PDF] / [Word]
 • เงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยพิบัติ/เจ็บป่วยรายแรง/อุบัติเหตุร้ายแรง) [PDF] / [Word]

โครงการบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559
 1. ผลการพิจารณาจัดสรรทุน กองทุน สวพ.มก. ประจำปี 2559
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  ประจําปี 2559
 3. แบบกรอกประวัติการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
 4. แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
 5. แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ประกาศผลการพิจารณาการจัดทุนฯ กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2559

 1.  ด้านการพัฒนาการวิจัย (ทุนสนับสนุนการทำวิจัย) – R to R
 2. ด้านการพัฒนาการวิจัย (รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ)
 3. ด้านสวัสดิการ (ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากร/ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี หรือ กิจกรรมเด่น) 
 4. ด้านสวัสดิการ (ประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 25 ปี)
 5. ด้านสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสังคม