แบบฟอร์ม : งานพัสดุ (หยุด Update 17 พ.ค.65)

แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 • แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง)   [pdf] / [word]
 • แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง)  [pdf] / [word]
 • แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป (วิธีประกวดราคา (e-bidding)) [pdf] / [word]
 • แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท เป็นต้นไป (วิธีคัดเลือก) [pdf] / [word]
 • แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท เป็นต้นไป (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word]
 • ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [pdf] / [word]
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  [pdf] / [word]
 • แบบฟอร์มขอรายละเอียดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    [pdf] / [word]

แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 • บันทึกข้อความ : รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัฯ ข้อ 79 วรรคสอง [pdf] / [docx]
 • บันทึกข้อความ : รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม [pdf] / [docx]
 • แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อจัดจ้าง
 • แบบฟอร์มตรวจรับงาน

แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มใบเสนอราคา