ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย

Kruit
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย
    เพื่อให้การบริการปรึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 มีนาคม 2553  จึงให้ยกเลิกประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  การให้บริการปรึกษาวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2547  และกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์  นักวิจัยในการทำวิจัย
  2. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย  มีโอกาสในการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
  3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 2. รายการที่ให้บริการ
  1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
  2. การวางแผนการทดลอง  และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  3. การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  4. การตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  5. อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 3. แนวทางการให้บริการ
              หน่วยที่ปรึกษาวิจัยจะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญในด้าน  และสาขาต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่อาจารย์ นักวิจัย ตามที่แจ้งความจำนง  โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ปรึกษาวิจัย ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. จะเป็นผู้ประสานการนัดหมายอาจารย์ นักวิจัยพบกับผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ  หรือประสานการเสนอเรื่องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข/ตรวจภาษา  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่รับริการ  ส่วนค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับผิดชอบจ่าย
 4. วิธีการขอรับบริการ
              อาจารย์  นักวิจัยที่ประสงค์รับบริการ ให้แจ้งความจำนงตามแบบขอรับบริการปรึกษาวิจัย (Download จาก Website สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. http://www.rdi.ku.ac.th) ส่งไปยังหน่วยที่ปรึกษาวิจัย  ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553

(ลงนาม) รังสิต สุวรรณมรรคา

(ศาสตราจารย์ ดร.รังสิต  สุวรรณมรรคา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.