รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556
จาก : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ผู้วิจัย :   รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากผลงานเรื่อง
การปรับปรุงพันธุ์พืชในยุคต่อไปกับอนาคตข้าวไทย จัดทำโดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556 จากผลงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์พืชในยุคต่อไปกับอนาคตข้าวไทย ซึ่ง รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และทีมวิจัย นำเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเป็นจำนวนมาก อาทิ การเข้าร่วมโครงการถอดรหัสจีโนมข้าวนานาชาติ และ การค้นพบยีนควบคุมความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ เป็นต้น

รางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556 จัดโดย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น และภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้วิทยาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสาธารณสุข ในประเทศไทย