ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

——————————————————–

ด้วย สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2  อัตรา  อัตราเดือนละ  11,680 บาท  สังกัด งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ก.     คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  หรือวุฒิอื่นที่กฎหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ข.      เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร 

 1. ใบสมัคร
 2. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (Transcript) และ สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบ สด. 43 (กรณีเป็นชาย)
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่  16  (พ.ศ.2526)   ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน  ต้องนำเอกสารมามอบให้ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
 7. ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี พี่น้องร่วมบิดา  มารดา  เดียวกัน จำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี   กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่   คณะกรรมการกำหนด  ทั้งนี้ผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ  หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก  และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประกอบคำรับรอง

ค.     วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 

ผู้สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  ชั้น  1  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม  2556  (ในวันเวลาราชการ)  จะทำการทดสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ/ปฏิบัติคอมพิวเตอร์) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัคร และประกาศผลสอบให้ทราบในวันถัดไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       โทร.0-2579-0032 และประกาศลงเว็บไซต์   http://www.rdi.ku.ac.th

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  15   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556

    ลงนาม (ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร)

     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.