หนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม”

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม

 

ดาวน์โหลด 

11949844602032499032folder_juliane_krug_01.svg.thumb  แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์

11949844602032499032folder_juliane_krug_01.svg.thumb  แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม