ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “Regional Symposium on Sustaining Small-Scale Vegetable Production and Marketing Systems for Food and Nutrition Security”

กรมวิชาการเกษตร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหรือส่งผลงานวิจัยในการประชุม Regional Symposium on Sustaining Small-Scale Vegetable Production and Marketing Systems for Food and Nutrition Security” ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ

แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

E-mail: sym-veget@hotmail.com

 

ดาวโหลด

 เอกสารประชาสัมพันธ์

 แบบตอบรับ