ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย 2 อัตรา

ภาพครุฑ

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

_________________________________

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ  10  ข้อ  15 และข้อ 25  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน          พ.ศ.  2553  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2553  จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

1.  ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   จำนวน  2  อัตรา

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  6   แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน  พ.ศ. 2553  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2553  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2556  (ในวันเวลาราชการ) 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

4.1  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ    ลงนามด้วยลายมือของตนเอง  (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคล นั้น  การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้ง ต้องเหมือนกัน)

4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  1 1/2  x  2  นิ้ว  ถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน  1  ปี  ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )  จำนวน   1  รูป

4.3  สำเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

4.4   สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)  เช่น  สำเนาทะเบียนสมรส   สำเนาหนังสือหย่า  สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว  เป็นต้น

4.5  เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่ระบุภูมิลำเนาของผู้สมัคร เป็นต้น

สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นภายในเวลาที่กำหนด คือ

4.6  สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสูติบัตร  หรือบัตรประจำตัวประชาชน  หรือใบกองเกินทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง

4.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่  16  ( พ.ศ.2526 )   ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน

4.8  ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา  มารดา  เดียวกัน       จำนวน  3  ท่าน   ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี   กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่   คณะกรรมการกำหนด  ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ  หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก  และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประกอบคำรับรอง(เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน  ต้องนำเอกสารมามอบให้ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ในเมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทำการคัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทำการคัดเลือก  และระเบียบ          เกี่ยวกับการคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบในวันที่  27  พฤศจิกายน 2556

7.  หลักสูตร  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่       25      ตุลาคม   พ.ศ. 2556

          ลงนาม  (ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร)

        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ลงวันที่    25    ตุลาคม 2556

—————————————————-

ตำแหน่ง    นักวิจัย

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่ทดแทนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ  22,950  บาท สังกัด ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.     ได้รับปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหาร การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ หรือจุลชีวทางสิ่งแวดล้อม

2.     มีประสบการณ์ในงานวิจัย หรือการวิเคราะห์โครงการหรือการติดตามประเมินผลโครงการ

3.     มีความคิดในเชิงวิจัย

4.    มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5.    มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก       

1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน                        100       คะแนน

1.1  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล                          50        คะแนน

1.2   ภาษาไทย                                                                                              50        คะแนน

2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน         200       คะแนน

2.1   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง                                   150        คะแนน

2.2  ภาษาอังกฤษ                                                                                      50        คะแนน     

3.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์                           100       คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ  และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญา  และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น

ทั้งนี้  โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   ต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค (ในแต่ละวิชาของภาคต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ) และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

ส่วนราชการเจ้าของอัตรา

               ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไปปฏิบัติงานประจำ ณ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

—————————————————-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.