ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับฯ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช.) กำหนดจัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 3”

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ ผู้ใช้สัตว์ สัตวแพทย์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน เข้าร่วมการอบรมโดยส่ง Fax. ใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ไปยัง 02-561-0578 หรือ email:  admin@labanimals.net ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ

กำหนดการ

ใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

ใบสำรองห้องพัก

หนังสือเชิญ