สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2557 ประกอบด้วย 7 กรอบการวิจัย คือ

1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพืช

2. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าประมง

3. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์

4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

6. กรอบการวิจัยสำหรับโครงการของ สวก. เพื่อขยายผลจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน

7. กรอบการวิจัยอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน หรืองานวิจัยที่มีแนวความคิดใหม่

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 – 29 พฤศจิกายน 2556

โดยต้องลงทะเบียนยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัยผ่านระบบ ARDA EPMS ตาม link ต่อไปนี้  http://epms.arda.or.th/src/main/Login.aspx

 

รายละเอียดเพิ่มเติม