สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ผู้บริหาร และบุคลากร สวพ.มก. ร่วมต้อนรับและแนะนำหน่วยงานแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน สวพ.มก. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

DSC_0012 DSC_0006
DSC_0016 DSC_0018
DSC_0011
DSC_0020