แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ

ด้วยในปัจจุบันได้มีหน่วยราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ จัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศประสานงานนัดหมายกับหน่วยงานของต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยตลอดจนขอให้อำนวยความสะดวกและบรรยายสรุปแก่คณะที่เดินทางไปศึกษาดูงาน

เพื่อให้การประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของหน่วยงานของต่างประเทศ เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ และโดยคำนึงถึงจำนวนบุคลากรที่มีจำกัดของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอให้กระทรวงฯ ประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการต่างๆที่จะขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว

  •   แนวปฏิบัติในการขอให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.