ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมฯ โดยขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ ตามแบบเสนอผู้เข้าร่วมอบรมฯ ที่แนบพร้อมร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เตรียมเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (คุณวิวัฒน์ น้าวานิช E-mail: rdiwwn@ku.ac.th) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณา และแจ้งตอบรับเพื่อให้ยืนยันการเข้าอบรมฯ ไปยังอาจารย์ นักวิจัย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป