ร่วมยินดี วัยคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี

ร.ศ.มณฑล จำเริญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

DSC_0025
DSC_0007_600