สรุปสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 NRCT Open House 2024 และ การแถลงผลสำเร็จจากการดำเนินงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประจำปีงบประมาณ 2568 NRCT Open House 2024 และ การแถลงผลสำเร็จจากการดำเนินงาน

 


เอกสารประกอบการบรรยาย Open House กรอบวิจัย 2568 ทั้งหมด

https://workdth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arpar_n_nrct_go_th/EiXkpdDUWt9PmiNPxcTfpCYBf_dhLPr-wHnnF88WfYsf2Q

 

กรอบการวิจัย

ดูย้อนหลัง Facebook Live

ประกาศรับข้อเสนอ

1 มิถุนายน 2567 – 2 สิงหาคม 2567

ภายในเวลา 18.00 น.

ด้านสังคมและความมั่นคง ช่วงเช้า https://fb.watch/szFaOuCI0-/

ช่วงบ่าย  https://fb.watch/szFbJyH5qC/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11880
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงเช้า https://fb.watch/szF1tRQu0Z/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/szF2nFbLiE/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11896

 

ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และ ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of knowledge) ช่วงเช้า https://fb.watch/szErMqZmrk/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/szEl8LhwuV/

 

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11879

 

ด้านการรองรับสังคมสูงวัย ช่วงเช้า https://fb.watch/szCJX9lUv2/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/szCGrHHMzb/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11878
ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ช่วงเช้า https://fb.watch/szEFJkaIYo/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/szEGzAZhhD/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11877

 

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ช่วงเช้า https://fb.watch/szENiJekYJ/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/szEOaO6r6H/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11876
ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ช่วงเช้า https://fb.watch/szESa5QmAE/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/szET9cZzHW/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11875
ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ช่วงเช้า https://fb.watch/szEW-wqAfA/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/sBp9kLutmk/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11874
ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ช่วงเช้า  https://fb.watch/sBpRII-aeS/

ช่วงบ่าย https://fb.watch/sBpU3LYeyV/

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11873