สวพ.มก. จัดประชุมและนำเสนอกรอบแนวคิด วิจัยใช้ประโยชน์จาก High Performance Computing (HPC)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญนักวิจัยร่วมประชุมและนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย “โครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จาก High Performance Computing” (HPC) ในงานวิจัยด้านอาหาร การเกษตร จุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น และจะนำเสนอต่อแหล่งทุน บพข. ในลำดับต่อไป วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.