ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด งานคลัง สำนักงานเลขานุการ

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัด งานคลัง สำนักงานเลขานุการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการเปิดรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ