สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

การวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานทางวิชาการสำหรับการพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบในด้านต่างๆต่อผู้ใช้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้นั้นจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีทั้งด้านการบริหารทุนวิจัยและการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย โดยการประเมินจะเป็นกลไกในการสะท้อนถึงความคุ้มค่า ความสำเร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและหน่วยงานปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งบุคลากรที่ทำการวิจัย

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผลประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยเป็นเรื่องที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ ปฏิบัติควรให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก อีกทั้งศาสตร์และการใช้เครื่องมือยังอยู่ในขอบเขตจำกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยและการบริหารงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล กำหนดจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-13.00 น. ขึ้นโดยมุ่งหวังในการสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการและเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยต่อไป โดยกิจกรรมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis: CBA) โดยการคัดเลือกจากผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2567 (ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรของ มก. เท่านั้น)
  • ส่งแบบลงทะเบียนเข้าอบรมฯ ได้ที่ E-mail : rdirdk@ku.ac.th เท่านั้น รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง (ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน) หมดเขตส่งแบบลงทะเบียนจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2567 (เวลา 16.30 น.) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจะได้รับแจ้งตอบรับผ่านทาง E-mail โดยจะระบุ ID code ให้ทราบ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมในวันลงทะเบียน
  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม

คลิปวีดีโอ https://drive.google.com/file/d/1kCwm8VwyJDxYSG7VeWxaIJ0flNBOq1wf/view

Download กำหนดการและแบบฟอร์มลงทะเบียน