สารฆ่าเชื้อธรรมชาติจากเฟจเพื่อควบคุมเชื้อในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวภาพสำหรับทดแทนยาปฏิชีวนะเพื่อยกระดับความปลอดภัย และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคโนโลยีจากแบคทีเรียเฟจตามกลไกทางธรรมชาติ สารเสริมชีวภาพนี้เป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบผงและแบบน้ำสำหรับการใช้ผสมน้ำในกระบวนการเลี้ยง กระบวนการผลิตและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ควบคุมเชื้อ E. coli Salmonella spp. โดยใช้ง่าย ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานและไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม สัตว์ และอาหาร สามารถใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่มีการใช้อย่างต่อเนื่องใน กระบวนการสัตว์ปีกและกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สอบถามได้ที่ รองศาสตรตราจารย์ ดร. กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-1639-4595

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A