KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย “ด้านเกษตร”

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย “ด้านเกษตร” ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
>>> ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
📗 FF(KU)18.65/การใช้เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์สำหรับวิจัยความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง
– โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การเปรียบเทียบโปรติโอมิกส์ในพันธุ์มันสำปะหลังที่เกี่ยวข้องกับกับความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (ผศ.ดร.วันวิสา ศิริวรรณ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก.)
– โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของมันสำปะหลังและ Sri Lankan cassava mosaic virus ต่อการสร้างฮอร์โมนพืช (ดร.ศรีหรรษา มลิจารย์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก.)
⭐️นำเสนอโดย ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ผศ.ดร.วันวิสา ศิริวรรณ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์