เครือข่าย RUN จัดบรรยายพิเศษ “งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการปล่อยคาร์บอนต่ำในการผลิตภาคการเกษตรและการผลิตอาหาร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (เครือข่าย RUN) โดย คลัสเตอร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการบรรยายพิเศษ “งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการปล่อยคาร์บอนต่ำในการผลิตภาคการเกษตรและการผลิตอาหาร”
>>> ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และ ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา 4 ท่านคือ Bios and Headshots – Australian Agritech Delegation to Thailand June 2024 – FINAL4June24-2
>> Ms.Eleanor Mak, Co-Founder & Co-CEO, Venturenauts and Guru Advantage บรรยายหัวข้อ SUSTAINABLE AGRICULTURAL FARMING: Applying Australian Best Practices in Thailand​
>> Mr.Andrew Mason, CEO, AgCoTech บรรยายหัวข้อ Food Security​ Improving Productivity Reducing Methane
>> Mr.David Davies, Founder and CEO, AgUnity บรรยายหัวข้อ TECHNOLOGY TO EMPOWER SMALLHOLDER FARMERS
>> Mr.Roger(Reg) Smyth, Founder and CEO, CirPro บรรยายหัวข้อ FOOD AND LOW CARBON MANAGEMENT​- IT IS TIME FOR COMMITMENT TO CHANGE
>>> โดยที่ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มก. และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุย หารือความร่วมมือกับนักวิจัยคลัสเตอร์เกษตรของมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย RUN ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้ง Online และ Onsite รวมกว่า 20 ท่าน