ชุดตรวจ Strep Easy kit

ชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae เป็นสาเหตุของโรคสเตรปโตคอคโคซิส (Streptococcosis disease) ในปัจจุบันวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อมีความยุ่งยาก ราคาแพง ต้องใช้ผู้ที่มีทักษะในการตรวจวินิจฉัย

  • ตรวจเชื้อ S. agalactiae ได้ทั้งซีโรไทป์ Ia และซีโรไทป์ III
  • สามารถตรวจพบแม้เชื้อจำนวนน้อย ที่ระดับ 100 CFU/ml ได้
  • สามารถตรวจจากปลาที่มีชีวิตจากตัวอย่างเลือด และปลาตายโดยตรวจจากตัวอย่างไต
  • ให้ผลสอดคล้องกับวิธีการมาตรฐานที่กรมประมง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 093-536-5950 E-mail: sasimanas.u@ku.th