วัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิส ชนิดกิน “Strep-Ora1”

วัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสชนิดกิน (Strep-Ora1) ได้พัฒนาจากวัคซีนชนิดฉีด (Strep-KU1) ที่ีต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์มาก จึงไม่สะดวกในการใช้งานได้พัฒนาวัคซีนอาศัยระบบนำส่งชนิดพิเศษเป็นตัวพา เพื่อทำให้การขนส่งวัคซีนดีขึ้นและสามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารของปลา ส่งผลให้มีการปลดปล่อยวัคซีนจากระบบนำส่งและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้

จุดเด่นของวัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสชนิดกิน Strep-Ora1

  • สามารถป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสได้เกิน 80%
  • เกษตรกรทำเองได้โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและอปุกรณ์มากมาย
  • ระบบนำส่งพิเศษนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่งวัคซีน
    ป้องกันโรคชนิดอื่นๆ ได้

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 093-536-5950 E-mail: sasimanas.u@ku.th