แสดงความยินดี ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 💚💚💚
ที่ได้รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 12th ประจำปี พ.ศ. 2567 The 12th SLRI Annual User Meeting 2024: AUM2024 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้รับมอบรางวัลจาก รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี