การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 4/2567 (Online)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 4/2567 (Online) ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ รูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Webex by Cisco (พร้อมรับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ PDF File)

 

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม <<< 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-1610
อีเมล kulabsafety@gmail.com

หรือ Line OpenChat