ผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นคลาริเน็ตอ้อไทย

จากปัญหาเรื่องของคุณภาพของลิ้นคลาริเน็ตที่ไม่มีคุณภาพ และมีราคาค่อนข้างแพงซึ่งจากการคาดการณ์ทำให้ประเทศไทยใช้งบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีค่อนข้างสูง ทีมวิจัยนักพฤกษศาสตร์ นักวัสดุชีวภาพ และนักดนตรี จึงได้หารือเพื่อดำเนินการพัฒนางานวิจัย เพื่อช่วยแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าวชองประเทศ ช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ลดการใข้งบประมาณแผ่นดิน และยังสามารถทำให้เกิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ ต้นอ้อในประเทศไทยเพื่อการผลิตลิ้นคลาริเน็ตใช้ขึ้นเอง

ซึ่งลักษณะปล้องอ้อที่เหมาะสำหรับผลิตคลาริเน็ต  ขนาดปล้องอ้อ ต้องมีลำปล้องกว้างประมาณ 25-35 มม. ความหนาของปล้องประมาณ 3-5 มม. ความยาวช่วง 110-121 มม. มีความคงรูปสูง ไม่เสียรูปหรือแตกง่ายเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น หรือขณะขึ้นรูปลิ้นคลาริเน็ตปล้องอ้อไม่โก่งงอ ไม่ยุบตัวบริเวณผิวปล้อง ขนาดกลุ่มมัดท่อลำเลียงไม่ใหญ่มากจนเกินไป และไม่ควรมีการสะสมเซลล์ไฟเบอร์ในปริมาณมาก ความแข็งควรอยู่ที่ 0.23-0.30 มม. ของการยุบตัวของเนื้ออ้อเมื่อรับแรงกด

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ลิ้นคลาริเน็ตจากอ้อไทย ผลิตโดยนำปล้องอ้อไทยมาผ่านกระบวนการปรับสภาวะโดยผึ่งแห้งในบรรยากาศและ wet-dry cycling เพื่อให้ได้ลิ้นคลาริเน็ตที่มีคุณภาพเสียงดีและสามารถใช้งานกับเครื่องดนตรีคลาริเน็ตได้ คุณภาพเสียงดีเทียบเท่ากับต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดการนำเข้าปล้องอ้อจากต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้จริง

ผลงานวิจัยโดย :
รศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ณัฐพล เบญจธรรมนนท์ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📞 สอบถามข้อมูลได้ที่
รศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์ โทร. 0-2942-8109 ต่อ 1918

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6