เปิดรับสมัคร ! การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุน โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและนวัตกรรมในเชิงลึก สนับสนุนบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความสามารถเฉพาะทางและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

1. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน

เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ขอรับการสนับสนุน โดยแบ่งนักวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 นักวิจัยที่มีประวัติการใช้แสงฯ หมายถึง นักวิจัยที่เคยมีประวัติการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในงานวิจัยแล้ว
 • กลุ่มที่ 2 นักวิจัยหน้าใหม่เชิงรุก หมายถึง นักวิจัยที่ไม่มีเคยมีประวัติการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในงานวิจัยมาก่อน

2. เกณฑ์การพิจารณา

 • การพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน โดยนักวิจัยต้องมีงบประมาณสำหรับการดำเนินการวิจัยอยู่แล้ว โครงการสนับสนุนใน 2 รูปแบบคือ 1) ช่วงเวลาที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน และ 2) งบประมาณบางส่วนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวอย่าง ค่าเดินทาง และค่าที่พัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • กรณีนักวิจัยที่มีประวัติการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) แล้ว ได้รับการสนับสนุนช่วงเวลาในการเข้าใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน จำนวน 25 โครงการ
  • กรณีนักวิจัยหน้าใหม่เชิงรุก หมายถึงนักวิจัยที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มาก่อน ได้รับการสนับสนุน 2 รูปแบบ คือ ได้รับการสนับสนุนช่วงเวลาในการเข้าใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน จำนวน 20 โครงการ และ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งานโดยครอบคลุม เป็นค่าเตรียมตัวอย่าง (ค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกิน 20,000 บาท) ค่าที่พัก และค่าเดินทาง รวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท
 • ระบุเป้าหมายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : Scimagojr.com) ที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ ควอไทล์ที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง ต่อ 1 โครงการ
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครได้เพียงรายละ 1 โครงการต่อปีงบประมาณ

3. การสมัครขอรับการสนับสนุน

เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบสมัครขอรับการสนับสนุน [Download]
 • แบบฟอร์มการขอใช้แสงฯ (Beamtime Application Form) ตามเทคนิคที่เหมาะสมกับโครงการวิจัย 
  • แบบฟอร์มเทคนิค X-ray Absorption spectroscopy (XAS) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Near Edge X-Ray Absorption Fine Structure Specific Information (NEXAFS) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค X-Ray Fluorescence Spectroscopy and Imaging Technique (XRF) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Full-field X-ray fluorescence imaging (FXI) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Powder X-ray Diffraction (XRD) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Grazing Incidence X-Ray Diffraction (GIXRD) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค SmallWide Angle X-ray Scattering (SAXSWAXS) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Macromolecular Crystallography (MX) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค X-Ray Tomographic Microscopy (XTM) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Ultraviolet Photoemission spectroscopy (UPS) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Infrared Spectroscopy and Imaging (IR) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค Microsystem Laboratory (MES) [Download]
  • แบบฟอร์มเทคนิค X-ray Photoemission Spectroscopy (XPS) [Download]
 • โครงการวิจัยที่ทำการทดลองในมนุษย์หรือมีการใช้สัตว์ทดลอง ต้องแนบหนังสือรับรอง หรือยืนยันการดำเนินการขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  ส่งเอกสารมายังฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งส่ง Beamtime Application Form ในรูปแบบ .pdf  ไปยัง theerapa.s@ku.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเกินกำหนดเวลาดังกล่าว) ทั้งนี้ อาจจะปิดรับเมื่อพิจารณาอนุมัติครบตามจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร

4. เอกสารเพิ่มเติม

 • ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยฯ [Download]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
นางสาวโสภิดา  ชิดชื่นเชย หรือ นางสาวธีราภา  สุพรรณโรจน์ อีเมล์  theerapa.s@ku.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8455 ภายใน 611803