วช. ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”

สำนักงานการวิจัยแห่งาติ (วช.) มีแผนที่จะประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดการเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2567

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญอาจารย์นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1  โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

  • จัดทำ concept note เพื่อรับข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ ลงทะเบียนและส่ง concept note ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567
  • อบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • อาจปิดรับสมัครกรณีผู้ร่วมเต็มก่อนวันที่กำหนดไว้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือต้นเรื่อง , กำหนดการ

กำหนดการและแบบฟอร์ม concept note
https://drive.google.com/drive/folders/1IAWUgYaiGIW3uRODZ3LUUZnOTK644ryk?usp=drive_link

ลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมส่ง concept note
https://docs.google.com/forms/d/1dhwXcPSd4IIrG9lo-vdNW1uQMDso4z3AdgzR421Jw7o/edit

กรอบ KM 4 มิติ ที่เกิดรับปี 2568
https://drive.google.com/drive/folders/1IAWUgYaiGIW3uRODZ3LUUZnOTK644ryk?usp=drive_link

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) 1 มิถุนายน 2567 – 2 สิงหาคม 2567 ภายในเวลา 18.00 น.
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11873