เครื่องตรวจวัดธาตุอาหารในดินด้วย แสง NIR

ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องปุ๋ยเคมีที่ใช้เพื่อการบำรุงผลผลิต เกษตรกรจึงนิยมใส่ปุ๋ยเคมีตามเพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชนหรือตามคำโฆษณาของพ่อค้า ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างมาก นอกจากนี้งานวิเคราะห์คุณภาพดินในปัจจุบันประสบปัญหาการใช้สารเคมีจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพผู้วิเคราะห์และปัญหาการกำจัดสารเคมีที่เหลือทิ้ง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ แทนที่วิธีการใช้สารเคมีแบบเดิม จะสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นควรมีขนาดเล็ก สามารถนำออกไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่ต้องยุ่งยากส่งดินมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องใช้เวลานานเพื่อรอผลวิเคราะห์ และอาจทำให้ผลที่ได้ไม่ทันกับฤดูกาลปลูกหรือการแก้ปัญหาในดินในเวลานั้นๆ ได้

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ / จุดเด่น

เครื่องวิเคราะห์นี้พัฒนาด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) เป็นเครื่องวิเคราะห์แบบไม่ต้องใช้สารเคมี ทราบผลการวิเคราะห์ภายในเสี้ยววินาที ใช้งานได้ง่าย บริษัท เกษตรกร หรือกรมพัฒนาที่ดิน สามารถให้บริการการวิเคราะห์ในภาคสนาม สามารถลดค่าใช้จ่ายสารเคมีในการวิเคราะห์ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะสารเคมี ค่าวิเคราะห์สามารถเก็บบันทึกไว้เพื่อวิเคราะห์สำหรับการออกนโยบายทางการเกษตร ส่วนเกษตรกร สามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสม เพิ่มปริมาณผลผลิต ต่อไร่ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยอย่างไม่จำเป็น

 

ผลงานวิจัยโดย :
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-5917-1017

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6