KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการ “สภาพัฒน์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น กรรมการ “สภาพัฒน์”
>>> คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบรายชื่อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11 ราย ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็น ประธานสภา
2. นายกงกฤช หิรัญกิจ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
4. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายปิยะมิตร ศรีธรา เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวิษณุ อรรถวานิช เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสมประวิณ มันประเสริฐ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
>>> และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
>>> บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567เป็นต้นไป