ทรายแมวจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ทรายแมวเป็นวัสดุรองรับและซับสิ่งปฏิกูลจากแมวที่จำเป็นสำหรับคนเลี้ยงแมวในอาคารบ้านเรือน การหาวัสดุทางเลือกเพื่อผลิตทรายแมวที่ย่อยสลายได้ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม เช่น ลำต้นกระถินบดและโคนใบธูปฤาษีถูกนำมาตากแห้งและบดให้ละเอียดและนำมาผสมกับกากมูลสุกรที่ได้หลังจากหมักแก๊สชีวภาพและวัสดุรองในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สูตรที่มีคุณสมบัติในการจับตัวเป็นก้อนและการอุ้มน้ำให้เทียบเท่ากับทรายแมวที่มีขายในท้องตลาด พร้อมทั้งสามารถอัดเม็ดได้

การวิจัยนี้ได้คัดสรรสูตรทรายแมวที่ใช้วัสดุทางเลือกและวัสดุรองที่เป็นต้นแบบในการต่อยอดเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทรายแมว ให้ตรงความต้องการของเจ้าของแมวมากยิ่งขึ้น และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้วัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุหลักที่ สำคัญทำให้ลดขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุดังกล่าวไปพร้อมๆ กับการลดรายจ่ายของผู้เลี้ยงแมวที่ได้สินค้าราคาถูกลง นอกจากนี้ยังต่อยอดสู่การผลิตในชุมชนสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าให้กับวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์ และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-982-6500 E-mail: faaspnv@ku.ac.th