การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อกระบวนการผลิตพืชซึ่งคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยูกับความแข็งแรงในช่วงการเจริญเติบโตของต้นพืชรวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา การเข้าทำลายเมล็ดของเชื้อราทำให้เมล็ดพันธุ์เกิดโรค และสามารถทำให้ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดเป็นโรคทันทีที่งอก ดังนั้นจึงมีผลโดยตรงต่อความงอกของเมล็ด การคลุกเมล็ดหรือเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมีหรือสารกำจัดเชื้อราก่อนปลูกเพื่อช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเชื้อราทำให้เมล็ดพันธุ์มี ความงอกและความแข็งแรงสูง 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณชาติ1, ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์อ1, ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม2
1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสง
2 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสง
โทร. 034-281-1056 E-mail: orawan.chu@ku.ac.th