สวพ.มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดผลงานวิจัยของ มก. สู่การใช้ประโยชน์ (Research Utilization, RU)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีความประสงค์ส่งเสริมและถ่ายทอดผลงานวิจัยของ มก. สู่การใช้ประโยชน์ (Research Utilization, RU) สร้างกลไกการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ ที่สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมความต้องการของชุมชนโดยรอบของศูนย์/สถานีวิจัย ให้สร้างผลกระทบเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการสร้างรายได้ เพิ่มการจ้างงาน หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดผลงานวิจัยของ มก. สู่การใช้ประโยชน์ (Research Utilization, RU) สนับสนุนการถ่ายทอดการบูรณาการองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือเทคโนโลยีของ มก. โดยอาจารย์จากคณะ/สถาบัน ร่วมกับศูนย์/สถานีวิจัย มก. ทุนละ 400,000 บาท จำนวน 8 ทุน ให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 18 เดือน สงวนสิทธิ์เฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีคณะผู้ร่วมวิจัยจากศูนย์/สถานีวิจัย มก. ที่เข้ารับการอบรม เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการใช้ประโยชน์การวิจัย” เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 กรอบประเด็นของข้อเสนอโครงการที่เปิดรับ ได้แก่

 1. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม
  1.1 การสร้างการรวมกลุ่ม การบูรณาการระหว่างคนและหน่วยงานภายในชุมชน    1.2 การบริหารจัดการที่ตอบสนองสู่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  1.3 การจัดการสินค้าชุมชน
  1.4 การส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมเพื่อความกินดีอยู่ดี
  1.5 การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบน้ำ เพื่อการเกษตร
 1. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
  2.1 การตลาด ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่าย
  2.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ ยืดอายุผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  2.3 การจัดการแปลง (เช่น ความรู้ด้านโรคแมลง การใช้สารเคมี ปุ๋ยและธาตุอาหาร ค่าจ้าง การเพาะเลี้ยง ไฟฟ้า พลังงาน พันธุ์พืช/สัตว์ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิต)
  2.4 ทางเลือกในการหารายได้เสริม
  2.5 การขนส่งผลิตภัณฑ์
  2.6 การจัดการขยะเหลือทิ้ง

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ชุด มายัง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสุวรรณวาจกสิกิจ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02) 942-8455 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567  โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่แนบมาด้วย

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง