เตรียมตัว!!! เพื่อการสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565

เหลือเวลาในการนำเข้าข้อมูลในระบบ KUR3 เพื่อการพิจารณารางวัลตีพิมพ์ 2565 (ค.ศ.2022) อีก…

        ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง นั้น

 

      คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้ อาจารย์ นักวิจัย มก. ที่มีความประสงค์สมัครขอรับรางวัลผลงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 (ค.ศ. 2022) ดำเนินการ ดังนี้

  1. อาจารย์และนักวิจัยจะต้องตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมบทความในระบบ KUR3 [คลิกเข้าระบบ KUR3] ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ และต้องแนบ Reprint บทความวิจัย ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. เท่านั้น (จะไม่พิจารณาบทความที่บันทึกในระบบ KUR3 หลังกำหนดเวลา) รวมทั้ง ขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจเกณฑ์การพิจารณารางวัลตามประกาศโดยละเอียด [Download ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์ให้เงินรางวัลฯ ปี 2565]
  2. ระบบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 (ค.ศ. 2022) (ระบบ KU-Reward) จะเปิดให้สมัครได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น (ระบบสมัครขอรับรางวัลฯ จะดึงข้อมูลจากระบบ KUR3 ตามข้อ 1 มาพิจารณาเท่านั้น จะไม่สามารถเพิ่มผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลได้อีก)

      ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร 02-561-4640 ภายใน 61-1459, 61-1805 หรือ อีเมล info.rdi@ku.ac.th