เปิดแล้ว !!! ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565

ผลงานตีพิมพ์

 • ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 (ค.ศ. 2022)
 • ผลงานเป็นประเภท Research article หรือ Review article
 • สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus
 • ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. https://research.ku.ac.th/kur3/login.aspx
 • ผลงานระบุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/Kasetsart University เป็นต้นสังกัด
 • ไม่รับพิจารณาผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงานที่เข้าข่ายว่าเกิดขึ้นจากการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกของผู้สมัคร และผลงานที่เข้าข่ายว่าไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้รับรางวัล

 • เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่สมัคร หรือดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของ มก. และขึ้นทะเบียนนักวิจัย มก. ณ วันที่เสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัยรวมถึงผลงานวิจัยตีพิมพ์ต้องได้ส่ง (Submitted) ในช่วงระหว่างปฏิบัติงานเท่านั้น
 • ผู้ขอรับรางวัล ต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ของผลงานที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นฉบับและในฐานข้อมูลสากล

รางวัลผลงานตีพิมพ์ (ตามกลุ่ม Quartile ในฐานข้อมูล SJR)

 • ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 รางวัล 20,000 บาท/ผลงาน
 • ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q2 รางวัล 10,000 บาท/ผลงาน
 • ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q3 รางวัล 5,000 บาท/ผลงาน
 • ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q4 รางวัล 2,000 บาท/ผลงาน

             หมายเหตุ 

             1) การพิจารณาผลงานปี 2565 จะมีค่าความต่อเนื่องของผลงานย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2563 (2020) และ 2564 (2021)) ด้วยรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลฯ

            2) ปริมาณผลงาน (Pi) ปี 2565 จะไม่ปรากฎจนกว่าจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มก.

            3) จำนวนเงินรางวัลที่ระบุในระบบการสมัครเป็นเพียงจำนวนเงินประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มก. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การสมัครขอรับรางวัล

 • นักวิจัยต้องเข้า “ระบบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565” เพื่อสมัครขอรับรางวัลในรูปแบบออนไลน์ และ Login โดยใช้ Username และ Password ของเครือข่ายนนทรีเท่านั้น เมื่อดำเนินการกด Submit ในระบบแล้ว ถือว่าท่านได้สมัครเรียบร้อยแล้ว !! (ไม่ต้องพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  Hard copy)

 

ระบบเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  และ

จะปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น !!

คลิก ↓↓ เข้าระบบ เพื่อสมัครขอรับรางวัล

> click here>“ระบบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565” < click here<

 

********************************************************************

 

กรณีผู้ที่ไม่มีบัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภาย หลังเกษียณ เท่านั้น !!!!

ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของ มก. และขึ้นทะเบียนนักวิจัย มก. ณ วันที่เสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัยรวมถึงผลงานวิจัยตีพิมพ์ต้องได้ส่ง (Submitted) ในช่วงระหว่างปฏิบัติงาน

สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลใบสมัคร (สำหรับผู้เกษียณเท่านั้น !!!) ได้ที่ >>>[คลิก]

หรือ สแกน QR-code >>>  

การประกาศผลรางวัล

 • ประกาศรายชื่อผู้รับเงินรางวัลผลงานวิจัยภายในเดือนตุลาคม 2567 โปรดติดตามจากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. https://www.rdi.ku.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

         ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. โทรศัพท์ 02-561-4640 สายใน 611459, 611805 email: info.rdi@ku.ac.th