Foster Energy Shot

โภชนาการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตในวัยเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่เล่นกีฬาที่ต้องมีการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเข้มข้น ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้แข็งแรง แต่ถ้าโภชนาการไม่ดีย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน เป้าหมายหลักสามประการของโภชนาการที่ดีในการฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย ได้แก่ การเติมพลังงาน, การซ่อมแซมและการชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกาย เพื่อช่วยต่อสู้กับความเสียหายของกล้ามเนื้อและความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการเล่นกีฬาต่อไป แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ช่วยฟื้นฟูและเหมาะกับเด็กเล็กหลังออกกำลังกาย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบช็อตพร้อมดื่มสำหรับการฟื้นฟูร่างกายของเด็กหลังออกกำลังกาย

ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบช็อตพร้อมดื่มสำหรับการฟื้นฟูร่างกายของเด็กหลังออกกำลังกาย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่เติมน้ำตาล
ประกอบไปด้วย พลังงานทั้งหมด 25 กิโลแคลอรี, ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3 กรัม, โปรตีนทั้งหมด 1 กรัม, ไขมันทั้งหมด 1 กรัม, วิตามินเอ 156.06 ไมโครกรัม อาร์ อี, แคลเซียมทั้งหมด 26.88 มิลลิกรัม มีปริมาณฟีนอลิก 0.275 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่าการยับยั้งอนุมูอิสระ DDPH, ABTS มากกว่าวิตามินซี ถึง 3-9 เท่า มีค่า pH เท่ากับ 6.5 aw เท่ากับ 0.988 ตรวจไม่พบสารเจือปนและโลหะ รวมทั้งเชื้อจุลิทรีย์ก่อโรคต่างๆ เมื่อทำการทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคเป้าหมายจำนวน 10 คน พบว่าทั้ง 10 คน ยอมรับในผลิตภัณฑ์ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกฟื้นฟูสุขภาพร่างกายสำหรับเด็กที่ชอบเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายทั้งในวันที่ซ้อมหรือวันที่แข่งขันได้

ผลงานวิจัยโดย :
ดร. บัณฑิตา วานิกร
นางสาวฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ์
นางสาวณิชาภัทร โชติปกรณ์กุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📞 สอบถามข้อมูลได้ที่
ดร. บัณฑิตา วานิกร   โทร. 09-5040-5415

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร. บัณฑิตา วานิกร

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6