ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีประมาณ 2568 ตั้งเป้ายกระดับงานวิจัยไทยสู่สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัย และผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการบริหารการวิจัยการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายผลักดันให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรไทย นอกจากนี้ สวก. เป็นหนึ่งในหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย (PMU) ในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยได้กำหนดให้ สวก.บริหารจัดการทุนใน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

สำหรับในปีงบประมาณ 2568 สวก. ได้กำหนดแผนงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จำนวน 6 แผนงานย่อยรายประเด็น ประกอบด้วย

1. F4 (S1P2) พัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

2. N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตผลทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ

3.F8 (S2P9) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัยและเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

4. N18 (S2P11) ยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร

5. N27 (S2P15) การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

6. N32 (S2P16) การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11883 ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนงานวิจัย เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435
.……………………………………………