โรคกิ่งแห้งของทุเรียน

โรคกิ่งแห้งของทุเรียนสามารถพบได้ในแปลงตลอดทั้งปี หากแปลงทุเรียนมีความชื้นสูง เป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดโรคได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันเชื้อราฟิวซาเรียมสาเหตุจากโรคกิ่งแห้งกำลังแพร่ระบาดและมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีมอดแอมโบรเซียเข้ามาเกี่ยวข้อง ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล และ ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เก็บตัวอย่างโรคกิ่งแห้งในพื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดชุมพร จันทบุรี และตราดมาศึกษา พบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมอดแอมโบรเซียกับเชื้อราฟิวซาเรียมสาเหตุโรค โดยที่มอดแอมโบรเซียมีบทบาทในการถ่ายทอดและช่วยในการแพร่ระบาดเชื้อสาเหตุโรค การป้องกันโรคกิ่งแห้งของทุเรียนต้องมีการจัดการระยะปลูกที่เหมาะสม การระบายน้ำในแปลงไม่ให้น้ำท่วมขัง การตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้อากาศถ่ายเท กำจัดส่วนที่เป็นโรค และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สอบถามปัญหาโรคทุเรียนได้ที่ รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-1890 หรือ Facebook : เล่าขานงานเกษตร By ดร จิ๊บ และ ดร ปู

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9