จงอยปากล่างเทียมในนกกาฮัง

       นกกาฮังได้รับการช่วยเหลือจากการล่าของพรานป่ในเขตป่าทางภาคตะวันตกของประเทศ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ หน่วยสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สัตวแพทยในมีการรักษาประคับประคองอาการ ร่วมกับการทำปากล่างเทียมเพื่อให้นกสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทางสัตวแพทย์ได้ปรึกษาคณะผู้วิจัยเพื่อทำการออกแบบปากนกกาฮังที่สามารถใช้ได้นาน ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ โดยการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเครื่อง CT scan และทำการออกแบบ ปากนกได้ทำการออกแบบเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนฐานที่ติดอยู่กับส่วนที่เหลือของปากนกเดิม และส่วนปลายซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้ การออกแบบได้คำนึงถึงน้ำหนักที่เบาใกล้เคียงธรรมชาติ และมีความทนทาน งานนี้ได้ทำการยื่นขอจดสิทธิบัตรการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งส่วนฐาน และส่วนปลาย คำขอเลขที่ 2102002738 และ 2102002739 โดยวัสดุส่วนฐานทำมาจากไทเทเนี่ยมทางการแพทย์ และส่วนปลายปากทำจากวัสดุ ABS

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ชัยกร ฐิติญาณพร1, ณัฐพล จันทร์พาณิชย์2, สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์3
1ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3ภาควิชาเวชศาสตร์สัตว์ใหญ่ และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน