วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ British Council (BC) ได้เห็นชอบในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF) เพื่อร่วมกับสหราชอาณาจักรในการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดผลกระทบ หรือแก้ปัญหาที่สำคัญและท้าทายของโลก

หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับ: การวิจัยและนวัตกรรมด้าน “สุขภาพมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของพืชและสัตว์ (Healthy People, Animals and Plants)” ในประเด็น “ผลกระทบต่อสุขภาพจากไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก (Microplastic and Nano-plastic Pollution)”

ลักษณะของการให้ทุนและงบประมาณสนับสนุน:

1) เป็นโครงการร่วมของนักวิจัยสองประเทศคือประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

2) หัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทยและอังกฤษ (Project Leaders) จัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มกลางที่กำหนด และส่งข้อเสนอโครงการไปยัง https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations-round-2

3) หัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทย จัดทำข้อเสนอเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และส่งไปยัง www.nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ

4) วช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทยทำการวิจัยโครงการละไม่เกิน 50,000 ปอนด์/ปี หรือประมาณ 2,250,000 บาท/ปี โดยมีระยะเวลาในการทำการวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน 2 ปี (24 เดือน) ทั้งนี้ วช.จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี โดยพิจารณาถึงผลสำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้การสนับสนุนในปีต่อไป  

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หมายเหตุ: หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบ 2568.pdf
ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration .docx
ISPF Research Collaborations applicant guidelines May 2024_0.pdf
ISPF Research Collaborations application form May 2024.docx